DODACÍ HODINY: PRAHA: Pondělí – Pátek: 7:00 – 17:00, Sobota: 8:00 – 14:00, Neděle: zavřeno. Standardní dodací lhůty (u objednávek přijatých před 6:00). VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVEK Z NAŠEHO SKLADU: Kontaktujte nás prosím předem, abychom se dohodli na vhodném datu a čase vyzvednutí.

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na prodej zboží v internetovém obchodě dostupném na internetové adrese www.elitefoods.cz (dále jen „e-shop“). Obchodní podmínky jsou vydávány podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

BRITISH FOOD S.R.O.

IČO: 03316521

DIČ: CZ 03316521

sídlo: Přerušená 189/4, 160 00 Praha 6 - Sedlec

zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C230055

 

Kontaktní údaje: Lee Broster (generální ředitel)

email: lee@elitefoods.cz

Telefon: +420 222 522 958

 

(dále jen „dodavatel“)

 

I. Uzavření kupní smlouvy

1.1. Dodavatel v e-shopu představuje zboží, které může zákazník požadovat. Prezentace zboží v e-shopu se nepovažuje za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zboží dává Zákazník Dodavateli nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá doručením potvrzení dodavatele o tom, které zboží lze dodat, jak je uvedeno v čl. 2.4. Pravidla a podmínky.

 

II. Objednávání zboží a potvrzení

2.1. Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn zkontrolovat a změnit údaje obsažené v objednávce.

2.2. Odesláním objednávky je zákazník zavázán svou nabídkou uzavřít kupní smlouvu až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky provedené v souladu s těmito podmínkami. 

2.3. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a že s nimi souhlasí. 

2.4. Dodavatel potvrdí zákazníkovi vytvoření objednávky automatickým e-mailem. Dodavatel e-mailem potvrdí, jaké zboží má v současné době a může být zákazníkovi dodáno. V případě, že dodavatel obdrží e-mail s potvrzením zboží, je to, že dodavatel přijme nabídku zákazníka k uzavření kupní smlouvy. 

2.5. Dodavatel nezaručuje dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu. 

2.6 Dodavatel si vyhrazuje právo zcela nebo zčásti odmítnout objednávku Zákazníka a nedodat zboží, a to ani v případě nesprávně stanovené ceny zboží předloženého v e-shopu nebo v případě náhlé významné změny v nákupu. cena zboží. O odmítnutí části nebo celé objednávky bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky a může mu být nabídnuto náhradní zboží. 

2.7. Dodavatel je dále oprávněn stanovit maximální limity objednávky pro jednotlivé zboží nebo nedodávat nadměrná množství objednaného zboží, nebo omezit objednané množství na základě své vlastní úvahy. O odmítnutí části nebo celé objednávky bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. 

2.8. Zákazník je oprávněn svou objednávku kdykoli zrušit, dokud Dodavatel nepotvrdí, které zboží může dodavatel dodat. 

 

III. Cena a platební podmínky

3.1. Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou bez DPH. Při nákupu se použijí ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. 

3.2. Cena dopravy není zahrnuta v ceně zboží. Cena dopravy se účtuje takto: 

(a) Doprava v rámci Prahy: Pokud je cena objednaného zboží nižší než 1 000 Kč bez DPH, zavazuje se zákazník zaplatit Dodavateli spolu s cenou zboží cenu dopravy ve výši 150 Kč bez DPH . Pokud cena objednaného zboží přesáhne 1 000 Kč bez DPH, cena dopravy je zdarma. 

(b) Doprava do jiných regionů České republiky: Je-li cena objednaného zboží nižší než 5 000 Kč bez DPH, zavazuje se zákazník zaplatit Dodavateli spolu s cenou zboží cenu dopravy ve výši 250 Kč bez DPH. Pokud cena objednaného zboží přesáhne 5 000 Kč bez DPH, je cena dopravy do okolních regionů Hlavního města Prahy zdarma. Cena dopravy do vzdálenějších částí České republiky vychází z individuální domluvy. 

(c) Doprava mimo Českou republiku: Cena přepravy bude sdělena před přepravou zboží. 

3.3. Zákazník se zavazuje zaplatit přepravci cenu zboží a přepravní cenu v hotovosti při převzetí zboží, pokud se mezi stranami nedohodnou předem jiné způsoby platby týkající se objednávky zboží z e-shopu. 

3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit aktuální ceny zboží uvedeného na webových stránkách bez předchozího upozornění. 

3.5. Zákazník souhlasí s tím, že daňové doklady mu budou vystaveny a doručeny v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty.

 

IV.  Dodání a převzetí zboží 

4.1. Dodavatel obvykle doručí zboží v den vybraný Zákazníkem v e-shopu, není-li ve zboží uvedeno jinak. V případě výrazného prodloužení dodací lhůty bude dodavatel kontaktovat odběratele a dohodnout se na dalším postupu. 

4.2. Místem dodání je místo, které kupující uvedl v objednávce. V případě, že dodavatel přepraví zboží k zákazníkovi vlastní dopravou dodavatele, přechází nebezpečí poškození zboží na zákazníka předáním zboží zákazníkovi. Je-li zboží dodáno jiným dopravcem než dodavatelem, přechází nebezpečí poškození zboží na zákazníka v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci. 

4.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Převzetím zboží přechází nebezpečí zboží zákazníka. 

4.4. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat a vymáhat náhradu škody vzniklé v souvislosti s nedodáním dodávky, pokud je taková chyba způsobena Zákazníkem. V případě opakovaného dodání je dodavatel oprávněn účtovat cenu za dopravu k zákazníkovi.

 

V. Odstoupení od smlouvy

5.1. Smluvní strany se dohodly, že odběratel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek, pouze pokud dodavatel nedodá objednané zboží do 3 pracovních dnů po dodací lhůtě.

 

VI. Odpovědnost za vady zboží a reklamace

6.1. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zboží zkontroloval a zboží je mechanicky nepoškozené. 

6.2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda nemá viditelné vady. V případě zjištění vad je zákazník povinen neprodleně informovat dodavatele o přijetí, tj .: označit vady a popsat je v dodacím listu a vrátit zboží řidiči dodavatele, který potvrdí vrácení reklamovaného zboží a jeho vad podpisem. Zřejmé vady jsou: i) rozmrazené nebo nekvalitní zboží, ii) chybějící množství oproti dodacímu listu, iii) dodání jiného zboží než objednaného zboží nebo v) poškození zboží během přepravy.

6.3. Ostatní vady je zákazník povinen uplatnit ihned po jejich zjištění a během záruční doby zboží. 

6.4. Zákazník oznámí vady zasláním písemné zprávy o vadách dodavateli písemně do 3 dnů od dodání zboží. V protokolu bude uvedeno číslo zákazníka, druh reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum dodání reklamovaného zboží a číslo dodacího listu nebo číslo faktury. 

6.5. Vady v potravinách podléhajících rychlé zkáze musí zákazník reklamovat nejpozději do 24 hodin po dodání zboží, jinak jeho právo na reklamaci vad zboží zaniká. 

6.6. Pokud je dodané zboží označeno dobou, po kterou musí být zboží použito, nebo minimální dobou životnosti, pozbývá záruční doba. 

6.7. Zákazník je povinen reklamované zboží řádně skladovat. 

6.8. Zástupce Dodavatele navštíví odběratele do 7 pracovních dnů za účelem vyřízení reklamace, pokud se Zákazník a Dodavatel nedohodnou jinak. V případě, že zástupce Dodavatele v tuto dobu nenavštíví Zákazníka, musí Zákazník písemně informovat Dodavatele do 3 dnů po uplynutí této lhůty. 

6.9. Reklamační řád bude zpracován zástupcem dodavatele se záznamem o vyřízení reklamace. 

6.10. Zákazník odpovídá za škody na zboží způsobené nevhodným skladováním nebo balením. Zákazník je povinen předat zboží k reklamaci v čistém, úplném a ve vhodném obalu, aby se zabránilo dalšímu poškození zboží. 

6.11. Dodavatel neodpovídá za vady zboží: 

a) pokud spotřebitel způsobil vadu sám použitím zboží v rozporu s pokyny pro jeho použití nebo skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití nebo skladování nebo jinak;

 b) pokud kupující věděl o vadě zboží před převzetím zboží,

 c) pokud je požadavek zákazníka v rozporu s povahou zboží, zejména pokud jde o zboží podléhající rychlé zkáze;

 d) pro které bylo uděleno snížení ceny zboží;

 e) které vznikly během záruční doby v důsledku opotřebení zboží běžným používáním nebo jeho nesprávným nebo nadměrným používáním nebo po skončení životnosti zboží;

 f) způsobené zásahem neoprávněné osoby do zboží nebo jeho součástí. 

6.12. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem informuje zákazníka o způsobu vyřízení reklamace podle článku 6.13. těchto Podmínek. 

6.13. Pokud vada zboží představuje porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci zákazníka podle svého výběru jedním z následujících způsobů: 

(a) odstranění vady dodáním nové položky bez vady nebo dodáním chybějící položky 

b) přiměřenou slevu z ceny zboží 

(c) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží zákazníkovi poté, co zákazník zboží vrátil.

 

 VII. Dostupnost e-shopu 

7.1. Dodavatel neodpovídá za technické problémy související s dostupností a funkčností webových stránek e-shopu a za škody vzniklé v souvislosti s těmito problémy. 

7.2. Dodavatel neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webové stránky e-shopu nebo v důsledku použití webové stránky e-shopu v rozporu s jeho účelem. 

7.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost webových stránek e-shopu na dobu nezbytnou k provedení oprav, údržby nebo modernizace systému a kdykoli ukončit provoz e-shopu bez předchozího upozornění nebo důvodu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

8.1. Dodavatel je oprávněn zboží prodávat na základě živnostenského oprávnění. 

8.2. Dodavatel je oprávněn kdykoli změnit podmínky. Nové podmínky jsou účinné v den jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu. Odesláním objednávky zákazník vždy souhlasí s aktuální verzí podmínek. 

8.3. Tyto obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu se řídí právním řádem České republiky. Okresní soud pro Prahu 1 nebo Městský soud v Praze je podle věcné příslušnosti sporu příslušný k řešení sporů vyplývajících z těchto kupních smluv. 

EET – informační povinnost poplatníka od 1. 3. 2017

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. června 2019.