DODACÍ HODINY: PRAHA: Pondělí – Pátek: 7:00 – 17:00, Sobota: 8:00 – 14:00, Neděle: zavřeno. Standardní dodací lhůty (u objednávek přijatých před 6:00). VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVEK Z NAŠEHO SKLADU: Kontaktujte nás prosím předem, abychom se dohodli na vhodném datu a čase vyzvednutí.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 

I. Základní ustanovení

1.1. Správce osobních údajů uvedený v čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ( dále jen „GDPR“) je BRITISH FOOD SRO, IČ 03316521

se sídlem Přerušená 189/4, 160 00 Praha 6 - Sedlec, Česká republika (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce:

Adresa: Přerušená 189/4, 160 00 Praha 6 - Sedlec, Česká republika

E-mail: office@elitefoods.cz

Telefon: +420 222 522 958, +420 608 194 491

1.3. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jeden nebo více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, psychologických, ekonomická, kulturní nebo identita jednotlivce.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal prostřednictvím vaší objednávky.

2.2. Správce zpracuje vaši identifikaci a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Právní důvod pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. b) GDPR, legitimní zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání komerčních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a); (f) GDPR;

Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytnutí přímého marketingu (zejména pro zasílání komerčních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. A). a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, při absenci objednávání zboží nebo služeb.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

zpracování vaší objednávky a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; Při objednávce jsou požadovány osobní údaje potřebné pro úspěšné provedení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy;

zasílání obchodních zpráv a další marketingové aktivity.

3.3. Správce nedochází / nedochází k individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR. S takovým zpracováním jste dali výslovný souhlas.

 

IV. Období uchovávání údajů

4.1. Správce ukládá osobní údaje 

・po dobu nezbytnou pro uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a pro uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

・do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce odstraní osobní údaje.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

・podílejí se na dodávkách zboží / služeb / smluvních plateb,

・poskytování služeb e-shopu (Shoptet) a dalších služeb souvisejících s provozem e-shopu,

・poskytování marketingových služeb.

5.2 Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva 

6.1. Podle podmínek GDPR máte

・právo na přístup k jejich osobním údajům podle článku 15 GDPR;

・právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.

・právo vymazat osobní údaje podle článku 17 GDPR.

・právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a

・právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

・právo písemně nebo elektronicky odvolat souhlas se zpracováním na adresu nebo e-mail správce uvedeného v článku III.

6.2. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše právo na osobní údaje bylo porušeno.

 

VII. Podmínky ochrany osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zajištění ukládání dat a úložišť osobních údajů v papírové formě, zejména:

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osobně zmocněné osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s zásadami ochrany osobních údajů a přijímáte ji jako celek.

8.2. Souhlasíte s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Potvrzením vašeho souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami vašeho soukromí a že jej přijímáte jako celek.

8.3. Administrátor je oprávněn tyto podmínky změnit. Na své webové stránce zveřejní novou verzi Zásad ochrany osobních údajů a zároveň vám pošle novou verzi těchto smluvních podmínek vaší e-mailové adresy, kterou jste poskytli správci.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018